STANOVY

I. Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je “Skydiving club Banská Bystrica”. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v bode II.
Sídlom združenia je Poľovnícka 17, Banská Bystrica, 974 06.

II. Ciele
Cieľom združenia je podpora, propagácia a rozvoj parašutistizmu v regióne. Usporadúvanie parašutistických akcií za účelom podpory a rozvoja tohto športu. Podporovanie jednotlivých športovcov alebo skupín na súťažiach.

III. Členstvo
Členstvo v združení je dobrovolné. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

IV. Práva a povinnosti
Členovia sú povinný dodržiavať stanovy združenia.
Členovia majú právo voliť do orgánov združenia a podielať sa na jeho činnosti.

V. Orgány združenia
Orgány združenia sú zhromaždenie a rada.
Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku a o nakladaní s jeho majetkom po zániku.
Zhromaždenie zvoláva a odvoláva radu.
Zhromaždenie sa schádza minimálne 2 krát do roka. Zvoláva ho rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred.
Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutoční v 10.deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov.
Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.

VI. Zásady hospodárenia
Majetok ždruženia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmi dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Majetok a príjmy združenia môže byť použitý na dosahovanie cielov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou vačšinou hlasov všetkých členov.

VII. Záverečné ustanovenia
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

Komentáre sú uzavreté.